Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Bankens organisation och ledning

Tjustbygdens Sparbank AB ägs till 100 % av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

Bolagsstämman är bankens högsta beslutande organ, på vilken ägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Styrelsen väljs av bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Den fastställer bankens mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, tillsätter, utvärderar och entledigar VD samt ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsen väljs av bolagsstämman på 1 år.

Bankens styrelse är f.n. sammansatt av 7 stämmovalda ledamöter samt 2 arbetstagarrepresentanter, varav 1 ordinarie och 1 suppleant. De stämmovalda ledamöterna är alla externa ledamöter, som representerar olika kompetensområden.

Banken har en dokumenterad process för att säkerställa att styrelsen, såväl till sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Banken arbetar löpande med utvärdering och kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal.

VD utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

I Bankledningen ingår VD, Företagschefen, Kreditchefen, Marknadschefen, Personalchefen samt områdescheferna för Rådgivning Privat, Servicekontoret och Kundcenter. 

Till stöd för detta finns en internrevisions-, en compliance- och en riskkontrollfunktion, som alla är oberoende från den operativa verksamheten.

Compliancefunktionen ska tillse att lagar, förordningar, interna regler, samt god sed följs. Compliancefunktionen är underställd VD och rapporterar till VD och styrelse. Riskkontrollfunktionen ansvarar för identifiering, analys och rapportering av risker. Funktionen utgör också ett stöd vid framtagande av strategier, policies och för bankens löpande riskhantering. Riskkontrollfunktionen är underställd VD och rapporterar till VD och styrelse.

Styrelsen utser funktionen för internrevision och denna är direkt underställd styrelsen. Internrevisionen är för närvarande utlagd till extern part och funktionen är därmed helt separerad från den verksamhet som skall granskas.

Organisationsschema

Organisationsschema