Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Sök bidrag

Vi ger möjligheten att söka bidrag till utvecklingsinriktade projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur eller idrott.

Målning under Bank Street Art Festival 2021

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör vi bland annat genom att dela ut bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott. Varmt välkommen att kontakta vår verkställande tjänsteman, Lotti Jilsmo för att bolla dina projektidéer. 

Fyra olika områden

Näringsliv

Stiftelsen lämnar bidrag till projekt som skapar förutsättningar för utveckling inom näringslivet. Målet ska vara att främja företagsamhet, skapa tillväxt och arbetstillfällen. När vi lämnar stöd till näringsverksamhet har vi ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan av konkurrensförutsättningar.

Forskning och utbildning

Bidrag ges till forskningsprojekt som kan påverka en utveckling. Det kan gälla studier, kartläggning eller tillämpad forskning och bör vara näringslivsinriktad. Stiftelsen kan inte lämna bidrag till grundforskning.

Kultur

Bidrag lämnas till nya aktiviteter och unika satsningar som stimulerar kulturklimatet. Framförallt ska unga kulturarbetare uppmuntras. Stöd kan också ges till projekt som syftar till att bevara och utveckla kulturarvet.

Idrott

Bidrag ges till projekt som ökar möjligheten för föreningar att ge barn och ungdomar meningsfulla aktiviteter. Verksamheten ska i första hand vara inriktad på grupper. För traditionell sponsring hänvisas till Tjustbygdens Sparbank AB. 

Hur du ansöker

Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen ser vi gärna att förhandskontakt tas med verkställande tjänsteman, Lotti Jilsmo. Det är alltid bra att ha henne som ett bollplank för att testa er projektidé. 

När det är gjort är det dags att skriva ansökan. Ansökan bör innehålla en beskrivning av projektets syfte och mål samt en redogörelse för hur projektet skall genomföras. Du ansöker helt digitalt på samhallsnytta.tjustbanken.se

Övergripande villkor för att beviljas bidrag

För att kunna beviljas ett bidrag krävs att:

 • Mottagaren har sin hemvist eller verksamhet inom Västerviks kommun med omnejd / Tjustbygdens Sparbanks verksamhetsområde.
 • Projektet är av typen allmännyttigt.
 • Projektet är framåtsyftande och nyskapande.
 • Bidraget ska gå till något som ännu inte genomförts. (Bidrag lämnas inte retroaktivt.)
 • Bidrag till ett och samma projekt beviljas i normala fall endast en gång.
 • Projekten ska i regel inte pågå mer än 3 år. 

Prioritering av bidrag

Vid beslut kommer Stiftelsen ta hänsyn till projektet sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet.

Stiftelsen prioriterar projekt... 

 • ...som, inom respektive område, syftar till en positiv samhällsutveckling
 • ...som har tydligt formulerade mål
 • ...där barn och unga är målgrupp eller är delaktiga
 • ...där sökande, och/eller annan aktör, gör en betydande egen insats (exempelvis genom delfinansiering eller ideellt arbete.) 
Segelbåt

Bidrag beviljas i regel inte till

 • Påbörjade, beställda eller redan genomförda aktiviteter.
 • Löpande verksamhet och driftskostnader
 • Sociala eller välgörande ändamål
 • Uppförande, underhåll eller reparationer av byggnader. Undantaget är byggnader som på ett påtagligt sätt syftar till att bevara och utveckla kulturarvet eller som är en förutsättning för att sökanden skall kunna genomföra ett särskilt angeläget och/eller nyskapande förändringsprojekt Om bidrag beviljas skall stiftelsen sträva efter en minoritetsandel av den totala byggkostnaden.
 • Partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • Föreningar som inte vanligtvis ses som allmännyttiga, exempelvis fackföreningar, branschföreningar, samlarföreningar, vägföreningar, stugföreningar, villaföreningar och hyresgästföreningar samt bryggföreningar.
 • Näringsverksamhet med enskilt vinstintresse eller som påverkar konkurrensen.
 • Resor